VĂN BẰNG QUỐC GIA PHÁP

Chương trình

Trường cấp bằng

Cử nhân Quản trị Doanh nghiệp

Đại học Toulouse 1 Capitole

Cử nhân Tin học

Đại học Bordeaux

Đại học Pierre-and-Marie-Curie (Paris 6)

Thạc sĩ Kinh tế Thương mại

Đại học Toulouse 1 Capitole

Thạc sĩ Tin học

Đại học Bordeaux

Đại học Pierre-and-Marie-Curie (Paris 6)