Học phí

Thông báo mức thu Học phí, Lệ phí năm học 2017-2018

Căn cứ quyết số 21/QĐ-PUF-HCM ngày 24/02/2017 của Giám đốc Trung tâm Đại học Pháp – Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (PUF-HCM) về mức thu học phí cho năm học 2017-2018;

Nay thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên PUF-HCM mức học phí áp dụng cho năm học 2017-2018 tại PUF-HCM như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT

Nội dung

Mức thông thường

(tính trên một năm học)

Mức áp dụng cho sinh viên vào trực tiếp năm cuối

- L3: chương trình cử nhân

- M2: chương trình thạc sĩ

I.

Học phí (*)

1

Chương trình Cử nhân Tin học và Cử nhân Luật- Kinh tế- Quản lý (chuyên ngành Kinh tế - Quản lý)

1.1

Sinh viên năm 3

51.000.000

60.000.000

1.2

Sinh viên năm 2, năm 1

56.000.000

 

2

Chương trình thạc sĩ Tin học

67.000.000

71.000.000

3

Chương trình thạc sĩ Kinh tế- Thương mại

76.000.000

80.000.000

II.

Lệ phí tuyển sinh

500.000

 

III.

Học phí bổ sung kiến thức Kinh tế chương trình thạc sĩ Kinh tế - Thương mại

Tùy thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký tham gia học sẽ có quyết định và thông báo cụ thể

(*) Sinh viên/học viên học lại cùng khóa nào thì áp dụng mức học phí theo mức đang áp dụng cho khóa đó

Trân trọng thông báo